بیوگرافی و سوابق

سید مهدی موسوی داربدره

عکاسی و طراحی گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری