بیوگرافی و سوابق

امــیر حسین صـــد قـی

طراحی فونت فارسی+ خوشنویسی خط معلی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری