تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
افسانه صمیمی (چ)
هنرجوی طراحی و نقاشی
ستار صیرفی
آموزش مدلسازتری دی،تکسچرینگ،ریگ
شفیقه قصابی
دانشجوی گرافیک
غزال طرفه نژاد
گرافیک/تصویرساز‍ی/طراح طلا
قاسم محمدی
طراح گرافیک و عکاس
مائده دولتخانی
طراح گرافیک و تصویرگر
هدیه جعفریان
طراح گرافیک و نقاش
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری