بیوگرافی و سوابق

آرش صالح زاده

طراحی و نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری