بیوگرافی و سوابق

علی عباس آبادگر

خوشنویسی -خط نسخ و کوفی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری