بیوگرافی و سوابق

عباس کرمی

گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
فتوشاپ مجتمع فنی تهران دی 1394 ایران
تحصیلات
سوابق کاری