نگارخانه آثـار

[114]

افســــانه مورث زاده

طراحی پرتره و سیاه قلم/مدادرنگی