پروفایل من

افسانه صمیمی (چ)

هنرجوی طراحی و نقاشی

  • متولد 26 اردیبهشت 1369
  • www.callameh.blogfa.com / www.bashgahtarahi.blogfa.com
آرشیو
راهت به هنر ، هرچه رهاتر باشد
با رهرو روح ، آشناتر باشد
زان پنجره شگرف ، چون در نگری ،
آن لحظه خدا نیز ، خداتر باشد.

شفیعی کدکنی


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 7250