پروفایل من

* عاطفه *

عکاسی

آرشیو
ای خداوند چنان كن كه در این جهان پرهیزگاری ره توشه ام باشد و مقصدم در این سفر رسیدن به رحمت تو و خشنودی تو سرای من و بهشت تو جایگاه من و مرا نیرویی ده كه بار رضای تو بر دوش توانم كشید و از هركه گریزم در تو گریزم و خواست من چیزی باشد كه در نزد تو باشد.
عضویت در تاریخ 9 اردیبهشت 1389
بازدید پروفایل: 4221