پروفایل من

جلال یقموری

شعر

آرشیو
نه اینكه گوشه نشینم ، فقط دلم تنگ است
عضویت در تاریخ 7 فروردین 1388
بازدید پروفایل: 5330