نگارخانه آثـار

[36]> آلبوم: شهید حاج حسین خرازی

محمد صادق (نیما) اسکندری

حقیقت بیشتر برای دل خودمون کار میکنیم و رشته خاصی نداریم در هنر ولی رشته اصلی ما علوم تجربی است