پروفایل من

علی غیاث آبادی

ارتوپدی-طراحی گرافیک

  • alghiass.aga@gmail.com
آرشیو    باور مکن که ابر...
       باور مکن که باد...
          باور مکن که خنده ی خورشید بامداد...
                                               من میشناسم این همه نیرنگ و رنگ را

                                                                                            حضرت استاد شفیعی کدکنیعضویت در تاریخ 11 دی 1391
بازدید پروفایل: 2759