بیوگرافی و سوابق

علی میری

گاهی برای دلم نقاشی میکنم
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری