بیوگرافی و سوابق

علی قجر

طراح گرافیک ، عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری