بیوگرافی و سوابق

علی جزینی(سِرِّ دوران)

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری