بیوگرافی و سوابق

علی پاک نهاد

تصویرگر، طراح
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری