بیوگرافی و سوابق

علیرضا فرید

صنایع دستی و عاشق هنر و عکاسی مرا جذب می کند
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری