بیوگرافی و سوابق

علیرضا طراوتی

عکاسی تجربی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
دیپلم گرافیک فنی و حرفه ای اردیبهشت 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
طراحی صفحات وب فنی و حرفه ای تیر 1387 ایران
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
پویا سیستم ارومیه تکنسین فنی کامپیوتر تیر   1383 فروردین   1390 ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
آذر هوشمند سیستم ارومیه تکنسین فنی و پشتیبان شبکه اردیبهشت   1390 اسفند   1390 ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
پخش آجیل خضری مسئول حسابداری - مسئول IT فروردین   1391 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
طرفه نگار - پویا سیستم ارومیه مسئول آموزش و پشتیبانی نرم افزار هلو در شهرستان ارومیه فروردین   1390 اسفند   1390 ایران