نگارخانه آثـار

[21]> آلبوم: طراحی سریع مترو

سید علی مهدوی

مجسمه ساز و طراح
 • در اتوبوس

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • در آقتاب

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • طراحی سریع در مترو

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 14 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • مسافر خوابیده در متر

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 30 خرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • طراحی سریع مترو

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 30 خرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • مترو

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 30 خرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • مترو

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 31 خرداد 1394
  یادداشت هنرمند: