نگارخانه آثـار

[21]> آلبوم: کار حجم

سید علی مهدوی

مجسمه ساز و طراح
 • تمرین با گل

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 14 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • تمرین با گل

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 14 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • تمرین چشم با گل

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 31 تیر 1394
  یادداشت هنرمند: