نگارخانه آثـار

[21]> آلبوم: رنگ روغن

سید علی مهدوی

مجسمه ساز و طراح
 • رقص فلامنکو

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 تیر 1397
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  40*70
 • اشک کودک

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 تیر 1397
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  40*60
 • آرامش

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 تیر 1397
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  70*40