بیوگرافی و سوابق

اسماعیل رضائی

عکاس/فیلمبردار/گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
حضور در سمینار آشنایی با ایزوها فنی حرفه ای استان فروردین 1390 ایران
تحصیلات
سوابق کاری