بیوگرافی و سوابق

محمد شکری

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری