نگارخانه آثـار

[9]> آلبوم: طرح جلد

سمیه امین‌فرخانی

گرافیک
 • طرح جلد: این داستان ویار دارد

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 5 اردیبهشت 1391
  یادداشت هنرمند:
 • از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 17 آذر 1390
  یادداشت هنرمند:
 • از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 17 آذر 1390
  یادداشت هنرمند:
 • از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 17 آذر 1390
  یادداشت هنرمند: