بیوگرافی و سوابق

امین فتاحی

کامپیوتر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری