نگارخانه آثـار

[294]

جواد عبدلی

این مختصر را ز ما قبول کن.......