بیوگرافی و سوابق

جواد عبدلی

این مختصر را ز ما قبول کن.......
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری