بیوگرافی و سوابق

امیر خدیر

طراح و ادیتور
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری