بیوگرافی و سوابق

امیر حسین پورطالب

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری