بیوگرافی و سوابق

امجد حلبی نژاد

سیاه قلم / طراحی پرتره / مداد رنگی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری