بیوگرافی و سوابق

کیمیا فرحناک

مهندسی معماری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
گسترش آماد مهندس معمار مهر   1389 مهر   1391 تهران ایران