نگارخانه آثـار

[56]

علیرضا نشاطی

من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست