نگارخانه آثـار

[26]> آلبوم: تذهیب

علیرضا نشاطی

من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست ...