بیوگرافی و سوابق

علیرضا نشاطی

من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری