بیوگرافی و سوابق

هدا جعفری

طراح گرافیک،عکاس ومدیر هنری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری