پروفایل من

شمیم یاس

طراح ، عکاس

  • متولد 2 فروردین 1369
  • خراسان جنوبی
آرشیو

  

「 رخصت...」همیشہ کارت همین بوده حضرت ارباب!یک دفعہ میزنی و همہ ے برنامہ هاے ریختہ شده و ریختہ نشده ے ریزه خوار سفره ات را بهم میریزے!من می گفتم حالا کو تا مُحرم ت!شما فرمودے فعلاً علی الحساب عرفہ را دریاب!سخت میخواهی!مثل همیشہ...اما خیالی نیست،جان بخواهـ کہ قلم را نذر تو کرده ام...قربانی شدنش پیش پاے هیئت ت را روزے م کن...خدا را چہ دیدے؟تا عرفہ برسد،شاید جان را قابل تر از قلم دانستی

.

.

.

عرفہ خوانی را شروع کردن قبل عرفہ یعنی مـُـردن...خدا را چہ دیدے...!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 مهر 1391
بازدید پروفایل: 4537