نگارخانه آثـار

[5]> آلبوم: سنتی

امیرحسین شاکری

فتوگرافی
 • تیغ با گزاره

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 24 خرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  قیچی قدیمی دکان خیاطی
 • جیغ در

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 24 خرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  درب قدیمی دکان خیاطی
 • مشکات

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 9 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  مشکات دیوار تکیه قاجاری