بیوگرافی و سوابق

عاطفه عباسی

گرافیک(تصویرسازی)
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری