بیوگرافی و سوابق

عطیه قضاوی

گرافیک و عکاس و فتوشاپیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری