بیوگرافی و سوابق

دضا حسین زاده

طراح
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری