بیوگرافی و سوابق

nasr azarmehr salimian

مجسمه سازی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری