بیوگرافی و سوابق

عظیم فلاح

خوشنویسی(نقاشیخط)
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری