بیوگرافی و سوابق

بهاره باورساد

عکاسی،طراحی،رنگ روغن،edite
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری