پروفایل من

مصطفی محمدی

م.دومان

آرشیو

بسیار گفته ام ولی به شنیدن نگفته ام
این انجمن هنــــــوز زه ائینه قافل است
هنر نسخه دوم جهان نیست ، از ان کثافت یک نسخه کافیست
                                                                       "ویرجینیا ولف"
عضویت در تاریخ 8 تیر 1391
بازدید پروفایل: 7478