پروفایل من

عروج فاطمی

جنگجوی نرم

  • متولد 2 فروردین 1368
  • ?0911154143
  • مازندران
  • tazahra.blog.ir
  • tashahadat@yahoo.com
آرشیو
رفــــــتـــــــم كــــــه خــــــار از پــــــا كـــنـــم مــــحـــــمــــل ز چـــــشــــمــــم دور شـــــد یـــك لــــحـــظـــــه غــــافــــل گـــشـــتــــم و صـــــــــــــــد ســـــــــال راهــــــم دور شــــد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 6124