نگارخانه آثـار

[238]> آلبوم: ماکت

عباس بهشتی

طراحی صحنه
 • ماکت خانه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 4 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت کلاس درس

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 3 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  اندازه بخاری نفتی 4 سانتیمتر
 • گردنبند

  از مجموعه: صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی

  تاریخ ارسال: 18 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  ماکت
 • گردنبند

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 2 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت مسگری

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 10 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • گردنبند

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 9 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت قهوه خانه

  از مجموعه: صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی

  تاریخ ارسال: 5 دی 1392
  یادداشت هنرمند:
  اندازه70 در 50
 • ماکت خانه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 1 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 50 در 70
 • ماکت گیوه دوزی

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 10 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 38 در 50 سانتیمتر
 • ماکت بقالی

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 29 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت عکاسخانه

  از مجموعه: طراحی داخلی

  تاریخ ارسال: 2 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 45 در 65 سانتیمتر
 • گردنیند

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 3 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  اشل اندازه یک قوطی کبریت
 • ماکت اتاق

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 24 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 70 در 85
 • ماکت کلاس درس

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 4 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 38 در 58
 • ماکت خانه

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 27 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 65 در 95 سانتبمتر
 • ماکت عاشورا

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 29 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  اشل 10/1
 • ماکت درب

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 24 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 35 در 48
 • ماکت خانه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 4 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت خانه

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 27 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 65 در 95 سانتبمتر
 • ماکت خانه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 1 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 50 در 70
 • ماکت داخل درب

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 10 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت آهنگری

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 3 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت کوفه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 6 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت اتاق

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 4 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت پنجره

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 23 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد پنجره 10 در 17 سانتیمتر
 • ماکت کوفه

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 26 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 38 در 58
 • ماکت کوفه

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 6 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت گیوه دوزی

  از مجموعه: مجسمه سازی

  تاریخ ارسال: 10 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  ابعاد 38 در 50 سانتیمتر
 • اشل در ماکت

  از مجموعه: صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی

  تاریخ ارسال: 24 آذر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماکت

  از مجموعه: صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی

  تاریخ ارسال: 18 دی 1392
  یادداشت هنرمند:
  دوچرخه لحاف دوزی , قطر چرخ 10 سانتیمتر