پروفایل من

بهرنگ آتشین

گرافیست

آرشیو
ناگهان زنگ مـی زند تلفن، ناگـــهان وقت رفتنت باشد...
مرد هم گریه می کند وقتی سر ِ من روی دامنت باشد
بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو و دنیات
واقعا عاشق خودش باشــی، واقعـــا عاشق تنت باشد
عضویت در تاریخ 25 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 1117