بیوگرافی و سوابق

بهرمان کریمی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری