پروفایل من

محمد بهزاد اسدی

گرافیک و گاهی عکاسی

  • متولد 6 خرداد 1363
آرشیو

هرگزنخواب کوروش/ داراجهان ندارد،سارا زبان ندارد، رستم دراین هیاهو، گرزگران ندارد، روزوداع خورشید، زاینده رودخشکید، زیرا دل سپاهان،نقش جهان ندارد،برنام پارس دریا،نامی دگرنهادند،گویی که آرش ما/تیروکمان ندارد

دریای مازنی ها، برکام دیگران شد، دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینت، بر بیستون نوشتند، اینجا خدا ندارد! هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز، نام و نشان ندارد...
عضویت در تاریخ 26 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 3154