پروفایل من

سعید فتوت

طراحی کامپیوتری

  • متولد 10 تیر 1365
  • 09132034465
  • www.myborna.com
آرشیو
میدانی چرا هست خدا؟

... تا اگر دلتنگی بفشاریش در قلب
صدایش بکنی زیر ویرانی غم
بوسش بکنی توی حق حق یک لبخند
دستش بفشاری سخت در حجوم درد
همزمان با تجربه عشق التماسش بکنی
توی یک کوچ بلند همراهش ببری
توی تنهایهایت ،تنگ گوشش پچپچ بکنی
یا عزیزت رفت سفر سفر نگهبانش بکنی
شایدم نازنینی نزدش سفارش بکنی...
میدانی چرا هست خدا؟؟؟

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 2 مهر 1389
بازدید پروفایل: 1717